• BIST 103.024
 • Altın 371,089
 • Dolar 6,8109
 • Euro 7,4186
 • Erzurum 8 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 10 °C

MEB harekete geçti, Meclis'e sunuldu! Yüz binlerce kişinin tatil ve izinlerine yeni düzenleme...

MEB harekete geçti, Meclis'e sunuldu! Yüz binlerce kişinin tatil ve izinlerine yeni düzenleme...
Yüz binlerce kişinin tatil ve izinlerine yeni düzenleme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

AK Parti'nin hazırlayıp Meclis'e sunduğu teklifle öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek.

AK Parti milletvekilleri, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığına sundu. AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve milletvekili  arkadaşlarının imzasını taşıyan teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nun, Yükseköğretim  Denetleme Kurulunun üyeliklerinde boşalma olması halinde eylülde seçim yapılması  ve seçilen üyelerin ocakta göreve başlamasına ilişkin hükmü yürürlükten  kaldırılıyor.
 Üniversitelerarası Kurulca belirlenen takvime göre, yılda iki kez  yapılabilen doçentlik başvuru sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak.  Doçentlik sınavında değerlendirmeye esas alınan raporlar, jüri üyelikleri, jüri  ve başvuru sonucu, elektronik ortamda ilgililerin erişimine açılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına  başvuracak olanlar hariç, öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, en az  tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 35 yaşından büyük olmama şartı  aranacak. 
 
Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapan ve  kanunla kadroları öğretim görevlisi kadrolarına dönüştürülen uzman, çevirici,  eğitim öğretim planlamacısı öğretim elemanlarına ders verme imkanı sağlanacak.  Açık öğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve  her dönem başında kaydını yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından  yararlanacak. Üst üste dört dönem bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin  ilgili programdan ilişiği kesilecek. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının tabi olduğu  disiplin hükümleri, konu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate  alınarak bilimsel özerkliğe uygun ve günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden  düzenlenecek. Ayrıca yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanı dışında  iş sözleşmesiyle çalışan personel hakkında İş Kanunu, memurlar hakkında Devlet  Memurları Kanunu'nun uygulanmasına yönelik düzenleme yapılacak.
 
 Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan akademik personel ve daire  başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunan personel ile memurlar için  yetkili disiplin kurullarının teşkili düzenlenecek. Rektör tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz,  üniversite disiplin kuruluna yapılacak. Uyarma ve kınama disiplin cezalarına  karşı itiraz başvurusunun yapılacağı disiplin kurullarının oluşumu ve yönetimi  yeniden belirlenecek.
 
Ulusal ve uluslararası projelere finansman desteği
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun  görüşü ile YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelik uyarınca, üniversitelerin ulusal  veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, toplam proje  bedelinin yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla kaynak aktarılabilecek, bilimsel  araştırma projelerine hakem değerlendirmesi yapan alan uzmanlarına ücret  ödenebilecek. Ayrıca rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere, döner sermaye  hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödemelere ilişkin  düzenleme yapılacak.  Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının mali  hakları, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsalleriyle eşitlenecek.   Vakıf yükseköğretim kurumları önlisans, lisans, tezli yüksek lisans ve  doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden;  ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i  kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla  yükümlü olacak. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ücret  talep edilmeyecek. Tezli yüksek lisans, doktora ve özel yetenek sınavı ile  öğrenci alan programlarda en yüksek yerleştirme puanı sıralaması dikkate  alınacak.
 
 Vakıf üniversitelerine ilişkin düzenleme
 
 Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılması, kurucu  vakfın tüzel kişiliğini etkilemeyecek. Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek  şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam edecek. Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu adına, mülkiyeti  Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazlara ilişkin  tesis edilen irtifak hakları, verilen kullanma izinleri iptal edilecek. Bu  taşınmazlar ile fiilen kullanılan taşınmazlar aynı amaçla kullanılmak üzere  garantör üniversiteye tahsis edilecek. Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel ve kısa vadeli borçlarını,  toplam yıllık eğitim ve öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla ödeme  imkanının bulunmadığının Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve Yükseköğretim  Kurulunun kararıyla tespit edilmesi halinde, faaliyet izni geçici olarak  durdurulacak.  Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin kaldırılması halinde,  kurucu vakfa atanan kayyımın görevi sona erecek.  Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun,  eğitim-öğretim faaliyetleri için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının  veya mevcut mal varlığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin  garantör üniversite tarafından tespiti ve YÖK tarafından onaylanması halinde,  faaliyet izni kaldırılacak. Yükseköğretim Kanunu'nun, vakıf yükseköğretim kurumlarına devlet  yardımı yapılmasını öngören hükmü yürürlükten kaldırılacak.
 
Vakıf üniversiteleri yıllık öğrenci gelirleri toplamının yüzde  2'sini teminat olarak ayıracak
 
 Devlet yükseköğretim kurumlarında yalnızca Ar-Ge faaliyetlerinde  bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere  yardımcı olmak için istihdam edilen doktoralı araştırmacılara ödenecek ücrete  esas gösterge rakamı, 40 binden 60 bine yükseltilecek. Araştırma görevlisi kadrolarına atanıp tezli yüksek lisans eğitimini  tamamlamış olanların, alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlilik  eğitimlerine başlamaları için kadrolarıyla ilişikleri en fazla 6 ay daha devam  edecek.  Vakıf üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerinin, ilgili vakıf  yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ya da  kaldırılması durumunda tamamlattırılmasında kullanılmak amacıyla; vakıf  yükseköğretim kurumu, her yıl öğrenci gelirleri toplamının yüzde 2'sini, bir kamu  bankasında kendi adına açılan hesaba teminat olarak aktaracak.
 
 
Öğretmenlerin izin ve tatilleri ile ilgili düzenleme 
 
 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Teklifi'ne göre, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), devlet yükseköğretim  kurumlarında kalkınma planları hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik  gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte Ar-Ge faaliyetleri için bir koordinatör  yükseköğretim kurumunun bünyesinde birden fazla yükseköğretim kurumunun iş  birliğiyle ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulabilecek. Aynı ad, görev ve  misyonla kurulacak ortak uygulama ve araştırma merkezi sayısı 2'den fazla  olamayacak. Ortak uygulama ve araştırma merkezlerinin kuruluş ve işleyişine  ilişkin usul ve esaslar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve  Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak  Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. 
 
Açıköğretim hizmeti veren yükseköğretim kurullarının döner sermaye  işletmelerinin açıköğretim fakültelerine ait alt hesaplarında oluşan gelirler,  münhasıran bu faaliyetlerin gerektirdiği giderlerde kullanılacak. Bu hesaplarda  3'er aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlalarının yüzde 80'i her 3 ayda  bir izleyen ayın 15'ine kadar YÖK Başkanlığı muhasebe birimi hesabına  aktarılacak. Aktarılan bu tutar, Başkanlık bütçesine kaydedilecek ve devlet,  yükseköğretim kurulularına kaynak aktarmak suretiyle doktoralı bilim insanı ve  araştırmacı yetiştirilmesi için kullanılacak. Devlet üniversitelerinde bulunan, YÖK tarafından belirlenecek  öncelikli alanlarda yapılan doktora programlarındaki öğrencilere Yüksek Öğrenim  Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun'a tabi olmaksızın burs  verilebilecek. Söz konusu değişiklikler 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren  uygulanacak.
 
  Kanun teklifiyle, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yer alan  "Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinlidirler.", "Okul müdürleriyle  müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla  sırayla izinlerini kullanırlar." hükümleri çıkarılarak yeniden ele alındı. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin  izinleri ve tatilleri düzenlendi.  Buna göre, öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak  ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında  yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Rehberlik öğretmenleri tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi,  öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması  halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik  öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.  İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık,  doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin  2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının  ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve  öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri  kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.
 
Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve  yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kuramlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık  merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen  (yöneticilik dahil) öğretmenler yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu  hükümlerine göre kullanacak.  Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini  ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.
 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Erzurum Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 532 414 82 11 0 538 776 25 25