• BIST 10676.65
 • Altın 2415.177
 • Dolar 32.2053
 • Euro 34.9443
 • Erzurum 11 °C
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 14 °C

Puanlama sistemi değişti...

Puanlama sistemi değişti...

AK­P’­li ve­kil Mur­ta­za Ye­ti­ş’­in Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’n­dan “mü­şa­vir­li­k” sı­na­vı­na ka­tı­lan hem­şe­ri­si için tor­pil is­te­di­ği­ne iliş­kin no­tu SÖZ­CÜ ya­yın­la­mış­tı. Sınavdan 19 gün sonra puanlama sistemi değişti.
Fo­to mu­ha­bi­ri ar­ka­daş­la­rı­mız, TBMM’­de il­ginç gö­rün­tü­ler ya­ka­lar, bun­lar ara­sın­da “tor­pi­l” not­la­rı da sık­ça ba­sın­da yer alır. Mil­let­ve­ki­li­nin elin­de “tor­pil no­tu­” bu­lu­nan fo­toğ­ra­fı bu kez DHA mu­ha­bi­ri Ümit Ko­zan çek­ti ve o fo­toğ­raf SÖZ­CÜ­’de ya­yım­lan­dı. Bu fo­toğ­ra­fın pe­şi­ne düş­tü­ğüm­de bu ka­dar il­ginç bil­gi­le­re ula­şa­ca­ğı­mı açık­ça­sı bek­le­mi­yor­dum. AKP Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Mur­ta­za Ye­ti­ş’­in ba­ka­na hi­ta­ben yaz­dı­ğı, an­cak ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri­nin “bi­ze ulaş­tı­rıl­ma­dı­” de­di­ği not­ta, ”Sa­yın Ba­ka­nım, da­ha ön­ce uzun sü­re yö­ne­ti­ci­lik ya­pan ha­len Adı­ya­man Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si’n­de öğ­ret­men ola­rak ça­lı­şan Y.A’­nın Ka­hi­re (Mı­sır) Eği­tim Ata­şe­si ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si hu­su­su­nu hür­met­le­ri­miz­le arz ede­rim. Say­gı­la­rım­la­” di­ye ya­zı­yor­du. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı eği­tim mü­şa­vir­le­ri ve eği­tim ata­şe­le­ri sı­nav kı­la­vu­zu­nu 20 Tem­muz 2012’de açık­la­dı. Sı­nav da 16 Ey­lül 2012’de ya­pıl­dı. Sı­na­va ka­tı­lan­lar, sı­nav so­nuç­la­rı­nı he­ye­can­la bek­le­me­ye baş­la­dı­lar. Eği­tim ata­şe­si, gö­rev­len­di­ril­di­ği ül­ke­de ay­da or­ta­la­ma 6 bin 200 Eu­ro ala­cak­tı. Sı­nav kı­la­vu­zu­na gö­re, aday­la­ra 100 so­ru yö­nel­ti­le­cek, de­ğer­len­dir­me 100 pu­an üze­rin­den ya­pı­la­cak­tı. Sı­nav­da ba­şa­rı­lı sa­yı­la­bil­me­si için ada­yın 70 ve üze­rin­de pu­an al­ma­sı, di­ğer bir de­yim­le 100 so­ru­dan en az 70’i­ni doğ­ru ce­vap­lan­dır­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu sis­tem ye­ni de­ğil, 1999 yı­lın­dan bu ya­na uy­gu­la­nan bir yön­tem ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­ta­lım.
SINAV YAPILDIKTAN 19 GÜN SONRA Ken­din­den ön­ce­ki ba­kan­la­rı sık sık eleş­tir­me­siy­le ta­nı­nan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer, ya­pa­ca­ğı­nı yi­ne yap­tı, ön­ce­ki ba­kan­lar dö­ne­min­de­ki uy­gu­la­ma­yı da, üs­te­lik sı­nav ya­pıl­dık­tan tam 19 gün son­ra de­ğiş­tir­di. Yö­net­me­lik ve bu­na iliş­kin çı­ka­rı­lan kı­la­vu­za da­ya­lı ola­rak 16 Ey­lü­l’­de sı­na­va ka­tı­lan aday­lar, so­nuç­la­rı bek­ler­ken Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın, kı­la­vuz­da ol­ma­yan bir du­yu­ru­su­nu gör­dü­ler. Pu­an­la­ma sis­te­mi de­ğiş­ti­ril­miş, 70 pu­an al­ma zo­run­lu­lu­ğu da or­ta­dan kal­dı­rıl­mış­tı. Ne ol­muş­tu da, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı 70 ve üzerinde so­ru ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken, uy­gu­la­ma­yı de­ğiş­tir­miş­ti? TBMM’­de Su­ri­ye­’ye sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­nin ve­ri­lip ve­ril­me­me­si ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler ya­pı­lır­ken, AKP Mil­let­ve­ki­li Mur­ta­za Ye­tiş, sı­na­va ka­tı­lan hem­şe­ri­si­nin işi için ha­zır­la­dı­ğı no­tu ba­ka­na ver­me­nin ha­zır­lı­ğı için­dey­di. Bu ka­dar özen­le yaz­dı­ğı­na gö­re, bu not Ba­kan Ömer Din­çe­r’­e ve­ril­miş­tir. An­cak, Ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri­ne sor­du­ğum­da “Ta­lep Sa­yın Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan alın­ma­mış­tır. Ta­lep­le il­gi­li de bir iş­lem ya­pıl­ma­sı müm­kün de­ğil­di­r” de­di­ler, ba­şa­rı­lı olan­la­rın da­ha son­ra mü­la­ka­ta alın­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı­lar. Bu ka­dar da ol­maz. 4 Eki­m’­de “tor­pil fo­toğ­ra­fı­” çe­ki­li­yor, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı AB ve Dış İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 5 Eki­m’­de “du­yu­ru­” ya­pı­lı­yor. Bu du­yu­ru da, sı­nav de­ğer­len­dir­me yön­te­mi­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği be­lir­ti­li­yor ve şöy­le de­ni­li­yor: “Her branş için ba­şa­rı pua­nı he­sap­lan­ma­sın­dan [ Pu­an =( Doğ­ru Sa­yı­sı /max.doğ­ru sa­yı­sı) x100 ] for­mü­lü kul­la­nı­la­cak­tır. Sı­nav­da yer ala­cak her so­ru pu­an ola­rak eşit ağır­lı­ğa sa­hip­tir.”
ARTIK 53 PUAN YETERLİ OLACAK Sı­nav kı­la­vu­zun­da açık­la­nan “mut­lak de­ğer­len­dir­me­” sis­te­mi­nin ye­ri­ni il­ginç bir “ba­ğıl de­ğer­len­dir­me­” sis­te­mi al­dı. Bu de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re ör­ne­ğin sı­nav­da en yük­sek no­tu ( bu du­rum­da ham pua­nı) alan ada­yın no­tu 75 ol­sun ve bir baş­ka aday da 53 pu­an al­mış ol­sun. Kı­la­vuz­da açık­la­nan de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re ikin­ci aday 70 pua­nın al­tın­da pu­an al­dı­ğı için ba­şa­rı­sız sa­yı­la­ca­ğı hal­de, ye­ni de­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re 53 pu­an alan bu aday ye­ni he­sap­la­may­la 70.6 pu­an ala­rak ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak. De­ğer­len­dir­me sis­te­mi­ne gö­re hiç­bir ada­yın ba­şa­rı­lı sa­yı­la­ma­ya­ca­ğı bir sı­nav­da an­cak 46 pu­an ala­bil­miş olan bir aday bi­le ME­B’­in ye­ni de­ğer­len­dir­me sis­te­mi ile 70 pua­nın üze­rin­de pu­an al­mış ola­rak ba­şa­rı­lı sa­yı­la­cak.
70’İN ALTINDA ALDIKLARI İÇİN Mİ? Bu “son da­ki­ka de­ği­şik­li­ği­” kim­ler için ya­pıl­dı? Sı­na­va ka­tı­lan bir eği­tim­ci, “Ba­kan­lı­ğın yurt­ dı­şı­na gön­der­mek is­te­dik­le­ri tor­pil­li ki­şi­le­r 70 ve üze­ri pu­an ala­ma­dık­la­rı için on­la­rı kur­tar­mak ama­cıy­la mı ya­pıl­dı?” di­ye so­ru­yor. ABD, Al­man­ya, Fran­sa, Avus­tur­ya, Avus­tral­ya, Bel­çi­ka, Da­ni­mar­ka, Gür­cis­tan, Hol­lan­da, İn­gil­te­re, İs­viç­re, İs­veç, Mı­sır, Rus­ya, S. Ara­bis­tan, KKTC, Ka­za­kis­tan, Türk­me­nis­tan, Azer­bay­can, Kır­gı­zis­tan ve Öz­be­kis­ta­n’­da mü­şa­vir­lik ve ata­şe­lik­ler var. Bu ül­ke­ler yet­mi­yor­muş gi­bi 10 Ey­lül 2012’de AB­D’­nin Boston, Chi­ca­go, Ho­us­ton, Fran­sa­’nın Bor­do, İtal­ya­’nın Mi­la­no, S. Ara­bis­ta­n’­ın Cid­de kent­le­ri­nin ya­nı sı­ra İran, Af­ga­nis­tan, Ro­man­ya, Bul­ga­ris­tan, Ma­ke­don­ya, Bos­na Her­sek, Ar­na­vut­luk, Uk­ray­na, Pa­kis­tan, Lib­ya, Ka­na­da­’da mü­şa­vir­lik ve ata­şe­lik­ler açıl­ma­sı ka­rar­laş­tır­dı. Ya­zı­lı sı­na­vın de­ğer­len­dir­me­sin­de bun­lar olur­ken mü­la­kat­ta ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni va­rın siz he­sap edi­n…
SAYGI ÖZTÜRK / SÖZCÜ


 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Erzurum Olay | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 532 414 82 11 0 538 776 25 25